Alle assortimenten
Algemene informatie Leveringsvoorwaarden, privacy- en cookieverklaring KB-Online

Verkoopvoorwaarden KB-Online


Al onze transacties geschieden onder NOVAKA-voorwaarden, gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 147/2014 en bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 40532827.


Privacy- en cookieverklaring KB-Online

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of onze website kb-online.nl of kb-relatiegeschenken.nl.

Versie 2.0: 20-06-2018


Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Mocht u vragen of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door KB-Online, dan kunt u dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan KB-Online, op de volgende manieren:

  • Via e-mail           : info@kb-online.nl
  • Via telefoon       : 0570-850820 (tijdens werkdagen);
  • Post                     : Postbus 404, 7400 AK Deventer


Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.


Omschrijving van de persoonsgegevens

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat KB-Online in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Onderstaande persoonsgegevens kunnen we van u verwerken:

·        Voor- en achternaam;

·        Adresgegevens

·        Geslacht;

·        E-mailadres;

·        (Mobiel) telefoonnummer;

·        Geboortedatum;

·        Bankrekeningnummer;

·        Foto;

·        Hobby’s;

·        IP-adres;

·        Technische browserinformatie;

·        Cookie ID;

·        Social media account;

·        Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken of in correspondentie.


Doeleinden van gebruik

Bovenstaande gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

·        de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten, waaronder, het versturen en innen van facturen, het verzenden van producten;

·        relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;

·        het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;

·        u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

·        verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

·        zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot KB-Online, haar relaties en haar medewerkers.


Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Soort gegevens

Bewaartermijn

Reden

Financiële gegevens

7 jaar

Wettelijke verplichting

NAW gegevens en contactpersonen

Gedurende contractperiode. Na afloop contract na een jaar verwijderd.

Noodzakelijk voor uitvoering contract. Voor eventuele reclamaties op de diensten wordt dit na contract tijdelijk bewaard.

Contactgegevens voor de nieuwsbrief

Gedurende de periode dat u akkoord geeft. U kunt u op elk moment uitschrijven. Op dat moment worden de gegevens verwijderd.

Noodzakelijk voor het toesturen van de nieuwsbrief.

 


Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. KB-Online verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KB-Online blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

KB-Online wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door Klein Beernink B.V. 

In de onderstaande tabel staan de meest voorkomende partijen waarmee KB-Online gegevens deelt en een verwerkersovereenkomst mee heeft.


Organisatienaam

Gegevens

DoeleindeProduct leveranciers, o.a. Quantore, Legamaster, Kerèn

Contactpersonen

Het bezorgen van bestelde producten.

Postverwerkingsbedrijven, o.a. PostNL en fietskoerier

Contactpersonen

Het bezorgen van bestelde producten.


Gegevensbeveiliging

KB-Online maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kb-online.nl.

Als u bij KB-Online een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een secure server. KB-Online beperkt de toegang tot persoonsgegevens tot die werknemers, contractanten en agenten van KB-Online die deze gegevens nodig hebben om onze diensten te beheren, te ontwikkelen of te verbeteren. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de functionaliteiten van de website mogelijk te maken, de website te beschermen en te verbeteren. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van KB-Online of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

                 functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);

                 het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Hiervoor wordt Google Analytics gebruikt. Deze informatie helpt KB-Online om de indeling van de websites en diensten te verbeteren om deze beter af te stemmen op de behoeftes van haar gebruikers, trends te analyseren en het traceren van navigatiegedrag.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.


Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Uw wettelijke rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KB-Online en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kb-online.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.


Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.